Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Poštovani,

 

S obzirom na našu dugogodišnju saradnju kao i izmenu zakonodavne regulative po pitanju zaštite podataka o ličnosti ovo je savršena prilika da BIO-ENERGO CENTAR potvrdi svoju posvećenost poštovanju i zaštiti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo u toku naših poslovnih aktivnosti, kao i da Vas upoznamo sa poštovanjem ove Politike privatnosti, odnosno o obradi podataka o ličnosti, sa naše strane.

 

Ova Politika privatnosti navodi ko je odgovoran za lične podatke koje nam dostavljate, koje lične podatke dobijamo od Vas, način na koji koristimo i obrađujemo takve lične podatke, sa kime možemo da ih podelimo, kao i Vaša prava i izbor koji se odnose na Vaše lične podatke.

 

Vaša saglasnost za obradu podataka o ličnosti ne stvara bilo kakvu ekonomsku obavezu prema nama. S tim u vezi, ukoliko ste nam tokom dugogodišnje saradnje Vaše podatke već prosledili, ostavljamo Vam  i mogućnost da ranije datu saglasnost povučete (kontaktiranjem korisničkog centra BIO-ENERGO CENTAR, na email: _____________________), odnosno da u bilo kom trenutku tražite brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka.

 

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane Tatjana Petrović PR Agencija za ekološke savete Bio-energo centar Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 66, Beograd (u daljem tekstu: „BIO-ENERGO CENTAR“), podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

 

Rukovalac podataka

Tatjana Petrović PR Agencija za ekološke savete Bio-energo centar Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 66, Beograd, matični broj 64458728.

 

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje GDPR, BIO-ENERGO CENTAR je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

 

Email: _______________________________

Pošta: Bul. Arsenija Čarnojevića 66, 11070 Novi Beograd

 

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći

BIO-ENERGO CENTAR obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

1. Osnovni podaci (ime, prezime, jmbg, broj računa)

2. Kontakt podaci (adresa, broj telefona, e-mail adresa)

 

Svrha obrade i pravni osnov obrade

BIO-ENERGO CENTAR podatke o ličnosti obrađuje na osnovu zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

 

BIO-ENERGO CENTAR podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

- izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između BIO-ENERGO CENTAR i Lica na koje se podaci odnose

- izvršavanja zakonskih obaveza BIO-ENERGO CENTAR (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim

relevantnim zakonima kojima se uređujem poslovanje privrednih društava)

- ostvarenja opravdanih interesa BIO-ENERGO CENTAR ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koje zahteva zaštitu podataka o ličnosti.

- nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa BIO-ENERGO CENTAR i Lica na koje se podaci odnose, u slučaju postojanja posebne saglasnosti Lica na koje se podaci odnose

 

Primaoci podataka o ličnosti

BIO-ENERGO CENTAR ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između BIO-ENERGO CENTAR i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi  državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.

 

BIO-ENERGO CENTAR ne iznosi podatke o ličnosti.

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

BIO-ENERGO CENTAR će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos BIO-ENERGO CENTAR sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je BIO-ENERGO CENTAR u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. U slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i BIO-ENERGO CENTAR).

 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u

skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se

podaci odnose.

 

Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane BIO-ENERGO CENTAR.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci  odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, odnosno ima pravo da kontaktiranjem korisničkog centra BIO-ENERGO CENTAR, na email: _____________________ u bilo kom trenutku, povuče ranije datu saglasnost.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o

ličnosti koji se na njega/nju odnose.

 

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti,

ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo BIO-ENERGO CENTAR zatraži radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da zatraži da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane BIO-ENERGO CENTAR, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom BIO-ENERGO CENTAR, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

 

Pravo na žalbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od

javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

 

Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o Ličnosti

 

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.

 

Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

U okviru poslovnog odnosa između BIO-ENERGO CENTAR i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, BIO-ENERGO CENTAR može da primenjuje tehnike profilisanja koje uključuju korišćenje podataka o ličnosti, između ostalog, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa BIO-ENERGO CENTAR i Lica na koje se podaci odnose.